Tietosuojaseloste - Hautarekisteristä ja haudanhoitosopimuksista

Rekisterinpitäjä

Pöytyän seurakunta (taloustoimisto)
Turuntie 1187, 21880 Pöytyä
puh. 02 776 4500    
poytya.virasto@evl.fi

Yhteyshenkilö

Seurakuntasihteeri    
piia.lehtonen@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.ahk@evl.fi

Rekisterin nimi

Hautarekisteriohjelma Status Premium

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Seurakunnalla on hautaustoimilaissa (457/2003) säädetty velvollisuus ylläpitää yleistä hautausmaata. Hautausmaan ylläpito edellyttää vainajatietojen lisäksi myös henkilötietoja hautaoikeuden haltijasta ja haudanhoitosopimuksen tekijästä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(c) artiklan mukainen hautaustoimilaissa säädetty lakisääteinen velvollisuus pitää hautarekisteriä ja haudanhoitosopimukseen perustuvien tietojen käsittelyn oikeusperusteena tietosuoja-asetuksen 6(1)(b) artiklan mukainen sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvä peruste.

Rekisterin tietosisältö

Hautarekisterissä vainajasta tiedot:

 • sukunimi ja etunimet
 • syntymäaika tai henkilötunnus
 • kuolinaika
 • hautaamisajankohta
 • hautaamistapa
 • haudan sijainti
 • hautaoikeuden voimassaoloaika

Vainajista, joiden tuhka on sijoitettu muistolehtoon, merkitään rekisteriin edellä mainitut tiedot lukuun ottamatta tuhkan sijaintia. 

Hautaoikeuden haltijasta tiedot: nimi, henkilötunnus, yhteystiedot.

Haudanhoitosopimuksen tekijän tiedot: nimi, henkilötunnus, yhteystiedot.

Rekisterin tietolähteet

Vainajan tiedot saadaan kirkon yhteisestä jäsenrekisteristä tai väestötietojärjestelmästä. Hautaoikeuden haltijan ja haudanhoitosopimuksen tekijän tiedot saadaan heiltä itseltään.

Rekisterin tietojen luovutukset

Hautarekisterin ja haudanhoitosopimusten tietojen julkisuuteen ja tietojen luovuttamiseen sovelletaan julkisuuslakia eli lakia viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999).

Henkilötietojen säilytysaika

Hautarekisterin tiedot on hautaustoimilaissa säädetty säilytettäväksi pysyvästi.
Haudanhoitosopimuksia säilytetään 10 vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen.

Tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
   
 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
   
 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
   
 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Suomessa tietosuojaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
p. 029 566 6700
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

 

 

Tarkistettu 26.4.2024