Tietosuojaseloste - Hautarekisteristä ja haudanhoitosopimuksista

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Pöytyän seurakunta (taloustoimisto)

Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

Seurakunnalla on hautaustoimilaissa (457/2003) säädetty velvollisuus ylläpitää yleistä hautausmaata. Hautausmaan ylläpito edellyttää vainajatietojen lisäksi myös henkilötietoja hautaoikeuden haltijasta ja haudanhoitosopimuksen tekijästä.

Minkä takia seurakunta saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(c) artiklan mukainen hautaustoimilaissa säädetty lakisääteinen velvollisuus pitää hautarekisteriä ja haudanhoitosopimukseen perustuvien tietojen käsittelyn oikeusperusteena tietosuoja-asetuksen 6(1)(b) artiklan mukainen sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvä peruste.

Minkälaisia henkilötietoja seurakunta käsittelee?

Hautarekisterissä vainajasta tiedot:

1) sukunimi ja etunimet
2) syntymäaika tai henkilötunnus
3) kuolinaika
4) hautaamisajankohta
5) hautaamistapa
6) haudan sijainti
7) hautaoikeuden voimassaoloaika
8) tieto siitä, keitä hautaan voidaan haudata, jos asiasta on sovittu hautaa luovutettaessa

Vainajista, joiden tuhka on sijoitettu muistolehtoon, merkitään rekisteriin edellä mainitut tiedot lukuun ottamatta tuhkan sijaintia. 

Hautaoikeuden haltijasta tiedot: nimi, henkilötunnus, yhteystiedot.

Haudanhoitosopimuksen tekijän tiedot: nimi, henkilötunnus, yhteystiedot.

Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Vainajan tiedot saadaan kirkon yhteisestä jäsenrekisteristä tai väestötietojärjestelmästä. Hautaoikeuden haltijan ja haudanhoitosopimuksen tekijän tiedot saadaan heiltä itseltään.

Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Hautarekisterin tiedot on hautaustoimilaissa säädetty säilytettäväksi pysyvästi.

Haudanhoitosopimuksia säilytetään 10 vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen.

Minne tietoja luovutetaan?

Hautarekisterin ja haudanhoitosopimusten tietojen julkisuuteen ja tietojen luovuttamiseen sovelletaan julkisuuslakia eli lakia viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999).

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä. 
Sinulla on oikeus:

  • pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
  • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
  • peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.
 
Miten voit käyttää oikeuksiasi?
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla seurakunnassasi. Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Asiointi on aina tehtävä henkilökohtaisesti, joten varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700

Seurakunnan tietosuojavastaavan yhteystieto:
tietosuojavastaava.ahk@evl.fi

 

Päivitetty 20.3.2024