Tietosuojaseloste - Kirkollisten toimitusten varaukset

Rekisterinpitäjä

Pöytyän seurakunta (seurakuntatoimisto)
Turuntie 1187, 21880 Pöytyä
puh. 02 776 4500    
poytya.virasto@evl.fi

Yhteyshenkilö

Seurakuntasihteeri    
piia.lehtonen@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.ahk@evl.fi

Rekisterin nimi

Ajanvarausohjelma Katrina

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ajanvarausohjelma Katrina sisältää varaukset kirkollisiin toimituksiin

 • toimitusten varaus ja järjestäminen
 • varausten laskutustiedot
 • asiakasviestintä

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Palvelu-/asiakkuussuhteen käsittely sekä rekisteröidyn suostumus.
Yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen tai julkisen vallan käyttäminen.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaat

 • henkilötiedot ml. kotiseurakunta
 • yhteystiedot
 • viestit

Tilaisuudet

 • ajankohta, tila ja työntekijät
 • seurakuntalaiset ja muut osallistujat
 • laskutustiedot
 • tilastotiedot

Rekisterin tietolähteet

Varaustilanteessa asiakkailta itseltään sekä hautaustoimistoilta.

Rekisterin tietojen luovutukset

Tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei luovutukseen ole lakisääteistä oikeutta tai velvollisuutta.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytetään kaksi vuotta tilastojen muodostamisen ja reskontran vuoksi.

Tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:  

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. 
   
 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
   
 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
   
 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

  Suomessa tietosuojaviranomaisen yhteystiedot ovat:
  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  PL 800, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
  p. 029 566 6700
  tietosuoja@om.fi
  www.tietosuoja.fi

 

 

Tarkistettu 26.4.2024