Tietosuojaseloste Pöytyän seurakunnan diakoniatyöstä

Rekisterinpitäjä

Pöytyän seurakunta

Turuntie 1187

21880 PÖYTYÄ

Yhteyshenkilö

Johtava diakoniatyöntekijä

Minna Majuri-Kiiski

Turuntie 1187

21880 PÖYTYÄ

0505969441

minna.majuri-kiiski@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.ahk@evl.fi

Rekisterin nimi

Diakoniatyön asiakasrekisteri

Diakoniatyön tapahtumien osallistujalistat

Vapaaehtoisten postituslistat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on diakoniatyön järjestäminen ja toteuttaminen. Diakoniatyö sisältää keskusteluavun lisäksi myös materiaaliseen apuun eli diakonia-avustusten myöntämiseen liittyviä tehtäviä: neuvonta, ohjaus, avustuksen tarpeen selvittäminen. Diakonia-avustukset myönnetään seurakunnan omista varoista tai niiden myöntämiseen voidaan hakea varoja esimerkiksi Kirkon diakoniarahastolta.

Diakoniatyö on mm. keskusteluapua, sielunhoitoa sekä sosiaali- ja terveydenhuollollista ohjausta ja neuvontaa.

Asiakasrekisterin tietoja käytetään tarvittaessa myös, kun tiedotetaan erilaisista retkistä, leireistä ja muista tapahtumista.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen. Jos asiakassuhteessa käsitellään myös terveystietoja, näiden tietojen käsittelyn oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 9.2.h artiklan mukainen terveys- ja sosiaalihuollollinen hoito.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö


Rekisteröityjä ovat diakoniatyön asiakkaat.
Asiakkaan perustiedot: nimi, yhteystiedot, perheenjäsenet, muut asiakkaaseen liittyvät yhteyshenkilöt. Taloustilanne: tulot, menot ja velat, perheen taloudellinen kokonaistila. Terveystietoja siltä osin kuin tarpeellisia asiakkuuden hoidon kannalta. Asiakkaan päiväkirja:
käynnit, tapaamiset, tapahtumahistoria, keskustelun pääkohdat tarvittavalla tarkkuudella,
ajanvaraukset. Päätöstiedot avustuksista ja erilaisista luvista.

Diakoniatyön tapahtumien osallistujalistat sisältävät yhteystietoja ja henkilön antamia tietoja esim. ruoka-aineherkkyyksistä.

Vapaaehtoisten yhteystietolistat sisältävät henkilön antamia tietoja.


Tietolähteet


Tiedot saadaan asiakkaalta / tapahtumaan osallistuvalta / vapaaehtoiselta itseltään haastattelemalla tai hänen toimittamista asiakirjoista.
Asiakkaan antamalla valtakirjalla voidaan hankki täydentäviä tietoja eri viranomaisilta.

Tietojen luovutukset


Tietoja ei luovuteta sivullisille. Kirkkolain 25 luvun 8 §:ssä säädetään diakoniatyön ja sielunhoitoa koskevien tietojen salassapidosta.
Asiakastietojen hallinnassa käytettävän järjestelmän teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu palveluntarjoajalle, jonka toiminta täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika


Tietoja säilytetään asiakkuuden kestoajan. Tiedot hävitetään, kun viimeisestä asiakaskäynnistä tai muusta asiakkuuteen liittyvästä yhteydenpidosta on kulunut yli 10 vuotta tai kun asiakas on kuollut.

Osallistujalistat diakoniatyön eri tapahtumista hävitetään, kun niiden käyttötarkoitus on
päättynyt.

Toiminnasta pois jääneet vapaaehtoiset poistetaan postituslistoilta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:  

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. 
   
 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
   
 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
   
 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

  Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
  p. 029 56 66700
  tietosuoja@om.fi
  www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Tarkistettu 30.3.2023